طراحی ،نصب و راه اندازی آزمایشگاههای صنعتی

یکی از خدمات مورد نیاز صنایع که اغلب صاحبان صنایع را دچار مشکل و سردرگمی نموده نحوه تولید محصول با کیفیت و تداوم تولید یکسان و بدون مشکل می باشد. یکی از راههای مهم تولید با کیفیت انجام آزمونهای مورد نیاز محصول طراحی شده و در نهایت محصول در حال تولید می باشد .جهت انجام این آزمونها که مطابق با استاندارد داخلی و یا استانداردهای بین المللی و جهانی می باشد نیاز به وجود آزمایشگاههای مربوطه در زمان طراحی محصول همچنین در زمان تولید انبوه می باشد . خدمات ما در این بخش عبارت است از :

  • انتقال تکنولوژی جهت انجام آزمونهای مربوط به هر محصول
  • طراحی محل و جانمایی فضای آزمایشگاه در محل کارخانه
  • انتخاب تکنولوزی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه
  • ارائه لیست و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز
  • ارائه طرح کیفیتها و روشهای آزمون و تست قطعات ورودی ، در حین فرآیند تولید ، محصول نهایی
  • طراحی طرح کیفیت محصولات جدید و روش آزمون لایف تست و تست طول عمر محصولات
  • ارائه مشخصات و لیست ابزار آلات مورد نیاز آزمایشگاهها
  • ارائه دستورالعملهای ساخت تجهیزات خاص آزمایشگاهی