طراحی، نصب و راه اندازی خطوط تولید بشکه های فلزی و بسته بندی قیر